فتوا (Q436)

از شیعه دیتا
نظر مجتهد یا مرجع تقلید درباره وظایف شرعی مکلفان است که از ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استنباط می‌شود
  • استفتاء
  • استفتا
  • استفتائات
  • فتوی
  • افتا
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
فتوا
نظر مجتهد یا مرجع تقلید درباره وظایف شرعی مکلفان است که از ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استنباط می‌شود
  • استفتاء
  • استفتا
  • استفتائات
  • فتوی
  • افتا

گزاره‌ها