۷ شوال (Q4419)

از شیعه دیتا
روز های شوال
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۷ شوال
روز های شوال

    گزاره‌ها