۲۰ رمضان (Q4437)

از شیعه دیتا
روز های رمضان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۰ رمضان
روز های رمضان

    گزاره‌ها