۱۴ شوال (Q4471)

از شیعه دیتا
روز های شوال
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۴ شوال
روز های شوال

    گزاره‌ها