شرک (Q46)

از شیعه دیتا
از گناهان کبیره به معنای شریک قائل شدن برای خدا است
  • مشرک
  • شرک به خدا
  • مشرکان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
شرک
از گناهان کبیره به معنای شریک قائل شدن برای خدا است
  • مشرک
  • شرک به خدا
  • مشرکان

گزاره‌ها