فضائل امیرالمؤمنین (کتاب) (Q4823)

از شیعه دیتا
از نخستین کتاب‌های مستقل درباره فضائل امیرالمؤمنین علی(ع) نوشته احمد بن حنبل (درگذشت ۲۴۱ق) از پیشوایان چهارگانه اهل‌سنت است
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
فضائل امیرالمؤمنین (کتاب)
از نخستین کتاب‌های مستقل درباره فضائل امیرالمؤمنین علی(ع) نوشته احمد بن حنبل (درگذشت ۲۴۱ق) از پیشوایان چهارگانه اهل‌سنت است

    گزاره‌ها