کوفه (Q485)

از شیعه دیتا
از شهرهای عراق و دومین شهر ساخته‌شده توسط مسلمانان
  • کوفیان
  • سورستان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کوفه
از شهرهای عراق و دومین شهر ساخته‌شده توسط مسلمانان
  • کوفیان
  • سورستان

گزاره‌ها