آل بویه (Q489)

از شیعه دیتا
سلسله‌ای ایرانی‌ و شیعه
  • آل‌بویه
  • خاندان بویه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آل بویه
سلسله‌ای ایرانی‌ و شیعه
  • آل‌بویه
  • خاندان بویه

گزاره‌ها