۲ صفر (Q4986)

از شیعه دیتا
روز های صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲ صفر
روز های صفر

    گزاره‌ها