۱۴ صفر (Q5004)

از شیعه دیتا
روز های صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۴ صفر
روز های صفر

    گزاره‌ها