۱۲ صفر (Q5005)

از شیعه دیتا
روز های صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۲ صفر
روز های صفر

    گزاره‌ها