۸ صفر (Q5007)

از شیعه دیتا
روز های صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۸ صفر
روز های صفر

    گزاره‌ها