۲۶ صفر (Q5016)

از شیعه دیتا
روز های صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۶ صفر
روز های صفر

    گزاره‌ها