۲۳ صفر (Q5020)

از شیعه دیتا
روز های صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۳ صفر
روز های صفر

    گزاره‌ها