۲۲ صفر (Q5021)

از شیعه دیتا
روز های صفر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۲ صفر
روز های صفر

    گزاره‌ها