فهرست اصحاب امام سجاد(ع) (Q5187)

از شیعه دیتا
به کسانی اشاره دارد که در منابع شیعه از آنها به عنوان راوی، شاگرد و صحابی امام سجاد(ع) یاد شده است.
  • اصحاب امام سجاد
  • یاران امام سجاد(ع)
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
فهرست اصحاب امام سجاد(ع)
به کسانی اشاره دارد که در منابع شیعه از آنها به عنوان راوی، شاگرد و صحابی امام سجاد(ع) یاد شده است.
  • اصحاب امام سجاد
  • یاران امام سجاد(ع)

گزاره‌ها