اعجاز قرآن (Q522)

از شیعه دیتا
عنوان مبحثی در علوم قرآنی است که به معجزه بودن قرآن کریم می‌پردازد
  • اعجاز القرآن
  • اعجاز قرآن کریم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اعجاز قرآن
عنوان مبحثی در علوم قرآنی است که به معجزه بودن قرآن کریم می‌پردازد
  • اعجاز القرآن
  • اعجاز قرآن کریم

گزاره‌ها