حدیث طیر مشوی (Q568)

از شیعه دیتا
روایتی در فضیلت حضرت علی(ع)
  • حدیث طیر
  • حدیث طائر
  • روایت طیر مشوی
  • حديث طاير مشوي
  • حدیث مرغ بریان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
حدیث طیر مشوی
روایتی در فضیلت حضرت علی(ع)
  • حدیث طیر
  • حدیث طائر
  • روایت طیر مشوی
  • حديث طاير مشوي
  • حدیث مرغ بریان

گزاره‌ها