مذکر (Q5812)

از شیعه دیتا
برای انسان استفاده می‌شود تا مشخص شود مورد مرد است.
  • مرد|نرینه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مذکر
برای انسان استفاده می‌شود تا مشخص شود مورد مرد است.
  • مرد|نرینه

گزاره‌ها