ذوی القربی (Q586)

از شیعه دیتا
خویشاوندان نزدیک پیامبر(ص)
  • ذی القربی
  • ذوی‌القربی
  • ذی‌القربی
  • ذوی القربا
  • ذی القربا
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ذوی القربی
خویشاوندان نزدیک پیامبر(ص)
  • ذی القربی
  • ذوی‌القربی
  • ذی‌القربی
  • ذوی القربا
  • ذی القربا

گزاره‌ها