متعرضین به بدن امام حسین(ع) در روز عاشورا (Q6202)

از شیعه دیتا
این عنوان در مورد افرادی صدق می کند که در روز عاشورا به بدن امام حسین(ع) آسیب رساندند؛ از قبیل بریدن انگشت.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
متعرضین به بدن امام حسین(ع) در روز عاشورا
این عنوان در مورد افرادی صدق می کند که در روز عاشورا به بدن امام حسین(ع) آسیب رساندند؛ از قبیل بریدن انگشت.

    گزاره‌ها