عید غدیر (Q699)

از شیعه دیتا
از بزرگ‌ترین اعیاد شیعیان
 • روزغدیر
 • روز غدیر
 • عیدغدیر
 • عید سیدها
 • عید سادات
 • عيد غدير
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عید غدیر
از بزرگ‌ترین اعیاد شیعیان
 • روزغدیر
 • روز غدیر
 • عیدغدیر
 • عید سیدها
 • عید سادات
 • عيد غدير

گزاره‌ها