مباهله (Q728)

از شیعه دیتا
درخواست لعن و نفرین الهی برای اثبات حقانیت است و بین دو طرفی رخ می‌دهد که هر کدام ادعای حقانیت دارند.
  • روز مباهله
  • رویداد مباهله
  • ماجرای مباهله
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مباهله
درخواست لعن و نفرین الهی برای اثبات حقانیت است و بین دو طرفی رخ می‌دهد که هر کدام ادعای حقانیت دارند.
  • روز مباهله
  • رویداد مباهله
  • ماجرای مباهله

گزاره‌ها