انقلاب (Q7611)

از شیعه دیتا
دگرگونی اساسی وضعیت حاکمیت
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
انقلاب
دگرگونی اساسی وضعیت حاکمیت

    گزاره‌ها