تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران (Q7613)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    گزاره‌ها