سال شمسی (Q7614)

از شیعه دیتا
گاه‌شماری هجری خورشیدی بر پایهٔ گاه‌شماری جلالی با مبدأ گاه‌شماری هجری است. آغازسال خورشیدی برابر است با نخستین روز بهار.
  • هجری شمسی
  • سال خورشیدی
  • سال هجری شمسی خورشیدی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سال شمسی
گاه‌شماری هجری خورشیدی بر پایهٔ گاه‌شماری جلالی با مبدأ گاه‌شماری هجری است. آغازسال خورشیدی برابر است با نخستین روز بهار.
  • هجری شمسی
  • سال خورشیدی
  • سال هجری شمسی خورشیدی

گزاره‌ها