بهمن (Q7615)

از شیعه دیتا
از ماه‌های سال‌شمار شمسی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بهمن
از ماه‌های سال‌شمار شمسی

    گزاره‌ها