۱۳ بهمن (Q7621)

از شیعه دیتا
سیزدهمین روز از بهمن
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۳ بهمن
سیزدهمین روز از بهمن

    گزاره‌ها