بازگشت امام خمینی پس از ۱۴ سال تبعید به ایران (Q7624)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بازگشت امام خمینی پس از ۱۴ سال تبعید به ایران
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    گزاره‌ها