گناه (Q830)

  از شیعه دیتا
  نافرمانی از دستورات خدا
  • معصیت
  • گناهان
  • ارتکاب گناهان
  • معاصی
  • سیئات
  • عصیان
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  گناه
  نافرمانی از دستورات خدا
  • معصیت
  • گناهان
  • ارتکاب گناهان
  • معاصی
  • سیئات
  • عصیان

  گزاره‌ها