کفاره روزه (Q837)

  از شیعه دیتا
  جریمه‌ای که در ازای باطل کردن روزه‌های ماه رمضان، روزه نذر شده و نیز قضای روزه ماه رمضان پس از اذان ظهر در زمان معین، بر عهده مکلف می‌آید
  • کفاره باطل کردن صوم
  • کفاره باطل کردن روزه
  • کفاره صوم
  • کفاره افطار عمدی روزه
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  کفاره روزه
  جریمه‌ای که در ازای باطل کردن روزه‌های ماه رمضان، روزه نذر شده و نیز قضای روزه ماه رمضان پس از اذان ظهر در زمان معین، بر عهده مکلف می‌آید
  • کفاره باطل کردن صوم
  • کفاره باطل کردن روزه
  • کفاره صوم
  • کفاره افطار عمدی روزه

  گزاره‌ها