اجل مسمی (Q906)

از شیعه دیتا
اصطلاحی قرآنی است به‌معنای پایان معین و حتمی یک چیز
  • اجل حتمی
  • أجل مسمی
  • اجل قطعی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اجل مسمی
اصطلاحی قرآنی است به‌معنای پایان معین و حتمی یک چیز
  • اجل حتمی
  • أجل مسمی
  • اجل قطعی

گزاره‌ها