توحید (Q91)

از شیعه دیتا
بنیادی‌ترین اصل اعتقادی در اسلام، به معنای یکتا و بی‌مانند دانستن خداوند، و همچنین بی‌شریک بودن او در خلق جهان
  • یکتاپرستی
  • یگانگی خدا
  • یکتا پرستی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
توحید
بنیادی‌ترین اصل اعتقادی در اسلام، به معنای یکتا و بی‌مانند دانستن خداوند، و همچنین بی‌شریک بودن او در خلق جهان
  • یکتاپرستی
  • یگانگی خدا
  • یکتا پرستی

گزاره‌ها