زندگانی علی بن الحسین (کتاب) (Q9153)

از شیعه دیتا
کتابی به زبان فارسی نوشته سید جعفر شهیدی که در آن به زندگی امام چهارم پرداخته است.
  • زندگانی علی بن الحسین
  • زندگانی علی بن الحسین شهیدی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زندگانی علی بن الحسین (کتاب)
کتابی به زبان فارسی نوشته سید جعفر شهیدی که در آن به زندگی امام چهارم پرداخته است.
  • زندگانی علی بن الحسین
  • زندگانی علی بن الحسین شهیدی

گزاره‌ها