احیا (Q917)

از شیعه دیتا
شب‌زنده‌داری (یعنی شب را به دعا و عبادت گذراندن) یکی از سنت‌های مهم در میان مسلمانان
  • شب زنده‌داری
  • احیاء
  • شب‌زنده‌داری
  • مراسم احیا
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
احیا
شب‌زنده‌داری (یعنی شب را به دعا و عبادت گذراندن) یکی از سنت‌های مهم در میان مسلمانان
  • شب زنده‌داری
  • احیاء
  • شب‌زنده‌داری
  • مراسم احیا

گزاره‌ها