اصحاب فیل (Q940)

از شیعه دیتا
سپاهی به فرماندهی ابرهه بود که برای تخریب کعبه از یمن به سمت مکه حرکت کردند و خداوند با ابابیل آن‌ها را نابود کرد
 • اصحاب‌ الفیل
 • سپاه ابرهه
 • اصحاب الفيل
 • داستان اصحاب فیل
 • ماجرای اصحاب فیل
 • اصحاب‌فیل
 • اصحاب‌الفیل
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اصحاب فیل
سپاهی به فرماندهی ابرهه بود که برای تخریب کعبه از یمن به سمت مکه حرکت کردند و خداوند با ابابیل آن‌ها را نابود کرد
 • اصحاب‌ الفیل
 • سپاه ابرهه
 • اصحاب الفيل
 • داستان اصحاب فیل
 • ماجرای اصحاب فیل
 • اصحاب‌فیل
 • اصحاب‌الفیل

گزاره‌ها