ماجرای رحبه (Q98)

از شیعه دیتا
به گواهی دادن تعدادی از صحابه اشاره دارد به اینکه حدیث غدیر را از رسول خدا(ص) شنیده‌اند
  • مناشده رحبه
  • یوم الرحبه
  • ماجرای مناشده
  • روز رحبه
  • حدیث مناشده
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ماجرای رحبه
به گواهی دادن تعدادی از صحابه اشاره دارد به اینکه حدیث غدیر را از رسول خدا(ص) شنیده‌اند
  • مناشده رحبه
  • یوم الرحبه
  • ماجرای مناشده
  • روز رحبه
  • حدیث مناشده

گزاره‌ها