برچسب بومی (P105)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
برچسب بومی
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    نوع داده

    متن تک‌زبانه

    گزاره‌ها