قبیله (P110)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
  • عشیره
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
قبیله
هیچ توصیف تعریف نشده است.
  • عشیره

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها