پس از (P121)

از شیعه دیتا
اثری که قبل از این اثر پدید آمده است.
  • اثر قبلی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
پس از
اثری که قبل از این اثر پدید آمده است.
  • اثر قبلی

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها