زمان رویداد (P124)

از شیعه دیتا
زمان یا تاریخ وقوع یا زمان انتشار مطلب
  • زمان وقوع
  • تاریخ
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زمان رویداد
زمان یا تاریخ وقوع یا زمان انتشار مطلب
  • زمان وقوع
  • تاریخ

نوع داده

نقطه در زمان

گزاره‌ها