کشور (P125)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کشور
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    نوع داده

    آیتم

    گزاره‌ها