زمان درگذشت (P19)

از شیعه دیتا
زمان از دنیا رفتن شخص مورد نظر
  • تاریخ وفات
  • درگذشت
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زمان درگذشت
زمان از دنیا رفتن شخص مورد نظر
  • تاریخ وفات
  • درگذشت

نوع داده

نقطه در زمان

گزاره‌ها