جزئی از (P24)

از شیعه دیتا
این آیتم جزئی است از آیتم ...
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
جزئی از
این آیتم جزئی است از آیتم ...

    نوع داده

    آیتم

    گزاره‌ها