نمونه‌ای از (P3)

از شیعه دیتا
آیتم مورد نظر یک نوع ... است
 • هست یک
 • است یک:
 • یک مثال از
 • نمونه ای از
 • مثالی از
 • است یک
 • زیرمجموعهٔ
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
نمونه‌ای از
آیتم مورد نظر یک نوع ... است
 • هست یک
 • است یک:
 • یک مثال از
 • نمونه ای از
 • مثالی از
 • است یک
 • زیرمجموعهٔ

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها