پدرش (P42)

از شیعه دیتا
پدر فرد مورد نظر
  • بابا
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
پدرش
پدر فرد مورد نظر
  • بابا

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها