کشته شده توسط (P43)

از شیعه دیتا
شخصی که موضوع آیتم را کشته است
  • کشته شده به دستِ
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کشته شده توسط
شخصی که موضوع آیتم را کشته است
  • کشته شده به دستِ

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها