مادر (P44)

از شیعه دیتا
مادر فرد مورد نظر
  • والده
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مادر
مادر فرد مورد نظر
  • والده

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها