نام کامل (P64)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
نام کامل
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    نوع داده

    رشته

    گزاره‌ها