مشهور است به (P72)

از شیعه دیتا
نامی که به بیشتر به آن شناخته میشود. مثلا فرائد الاصول شهرتش رسائل است. برای افراد ممکن است بتوانیداز لقب (p67) استفاده کنید
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
مشهور است به
نامی که به بیشتر به آن شناخته میشود. مثلا فرائد الاصول شهرتش رسائل است. برای افراد ممکن است بتوانیداز لقب (p67) استفاده کنید

    نوع داده

    رشته

    گزاره‌ها